Bizden Haberler

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcı ve Kültürlerarası Diyalog Yönlendiricisi Olarak Gastronomi

30 Nisan tarihinde ERASMUS+   KA205 “Stratejik Ortaklıklar” kapsamında  İtalya, Yunanistan ve İspanya ortaklarımızla birlikte verdiğimiz “Gastronomy as a Carrier of Intangible Cultural Heritage and a Driver of Intercultural Dialogue / Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcı ve Kültürlerarası Diyalog Yönlendiricisi Olarak Gastronomi” başlıklı projemize ait özet bilgi aşağıdadır.

The project idea was inspired by the multicultural environment of the leader’s region, the touristic Kapidagi Peninsula and Erdek (Artaki) township in NW Turkey inhabited by Turks, immigrants, relocated and population exchange people carrying their Cretan/Greek, Circassian, Pomac, Bosnian, Bulgarian, Roman and Albanian traditions and culture respectively. All these ethnic cultures and especially their cuisine has often not been recorded and only known by the elderly, a phenomenon also relevant across Europe.

People have often passed on recipes and methods from generation to generation by word of mouth, effectively turning these foods into a facet of cultural identity. Throughout Europe, many traditional foods and ways of cooking are at risk of disappearing, due partly to changing lifestyles and habits. It is, therefore, important that traditional foods, original recipes and cooking techniques that represent a direct link to our cultural heritage, are not only documented but also capitalised on and adapted to contemporary needs and potential to spark cultural entrepreneurship, cultural tourism offering, job creation and growth. That is all the more significant, given that Europe’s incomparable and diverse cultural heritage, including gastronomy, brings it at the top of the world’s tourist destinations (EC, 2017), attracting an increasing number of cultural tourists (4 out of 10 tourists visiting Europe).
Gastronomy is an experience of participation in another culture and, of relationship with people and places with a strong sense of their own identity.

The European Parliament reiterated in 2014 that gastronomy and cooking have become an increasingly important form of artistic and cultural expression and an essential element of tourism, calling for food and gastronomy education policies. OECD (2014) states that there has been a growing valorisation of the destination’s intangible elements such as gastronomy, considered important in the valorisation of the destination’s attractivity, unicity and specificity. Both destinations and tourism operators are aware of the importance of gastronomy in order to diversify tourism and stimulate local, regional and national economic development.

The European Union in itself has been active in preserving and promoting Europe’s rich diversity of culture, history and geography, greatly reflected in food traditions by developing food labels “with the weight of history on their shoulder”. However, albeit a great step forward, recipes and cooking/preparation techniques are not covered and are in themselves important to safeguard. This importance is also reiterated by UNESCO through its creative cities of gastronomy network as well as its list of intangible cultural heritage including the gastronomic importance of a country/region/community as a whole in a number of instances (Mediterranean diet, Gastronomic meal of the French, Traditional Mexican cuisine) alongside a number of culinary products and preparation techniques (flatbread making and sharing culture, Arabic coffee, cultivation of mastic of Chios).

In this respect, building on initiatives and policies across Europe and beyond as well as the fact that the New European Agenda for Culture and New Work Plan for Culture 2019-2022 (EC, 2018) foresees scaling up culture and heritage projects supported by EU programmes, the project aims to raise awareness and show the way in preserving the gastronomic cultural heritage across Europe through the collection and digitization of traditional recipes and cooking techniques but also their adaptation to respond to contemporary tourism preferences, trends and needs, increasing cultural entrepreneurship and contemporary creation in culinary arts, bringing the past to the present and the future and building on its potential for job creation, income generation, tourist product increase and intercultural dialogue.

The project targets young unemployed, culinary arts and cultural heritage students and young professionals as well as (wannabe) cultural entrepreneurs. The project also targets cultural organisations, Universities and VET institutions in those fields as well as policy-makers, tourists and the society as a whole.

The project’s intellectual outputs include collection and digital documentation of undocumented recipes about to be lost at local, regional, national levels, production of online training material on the execution of selected recipes as well as ways to capitalise on that gastronomic heritage and create new lines of tourism offering.

The project needs to be carried out transnationally as European cultural identity transcends borders and the phenomenon of gastronomic cultural heritage at risk of extinction coupled with its potential for cultural entrepreneurship, cultural tourism offering and growth are relevant throughout Europe, and especially in the project countries that represent strong gastronomic heritage sites.

Türkçesi

Proje fikri, lider bölgedeki çok kültürlü ortamdan, Türkler, göçmenler, göçmenler, yerlerinden edilmiş ve Girit / Yunan, Çerkes, Pomak, Bosnalı dillerini taşıyan insanların yerleştiği NW Türkiye’de yer alan turistik Kapidagi Yarımadası ve Erdek (Artaki) ilçesinden ilham almıştır. Bulgar, Roma ve Arnavut gelenekleri ve kültürleri sırasıyla. Tüm bu etnik kültürler ve özellikle onların mutfağı çoğu zaman kaydedilmemiş ve yalnızca yaşlılar tarafından biliniyor, Avrupa çapında da geçerli bir fenomen.

İnsanlar, genellikle bu yiyecekleri kültürel bir kimliğin bir yüzüne dönüştüren, nesilden nesile ağızdan söze tarifler ve yöntemler aktardılar. Avrupa çapında, birçok geleneksel yiyecek ve yemek pişirme şekli, kısmen değişen yaşam tarzları ve alışkanlıkları nedeniyle, yok olma riski altındadır. Bu nedenle, kültürel mirasımızla doğrudan bağlantıyı temsil eden geleneksel yiyeceklerin, orijinal tariflerin ve pişirme tekniklerinin sadece belgelenmesi değil, aynı zamanda kültürel girişimciliği, kültürel turizmi sunma, işi teşvik etme potansiyeli olan çağdaş ihtiyaçlara ve potansiyellere uyarlanmış olması önemlidir yaratma ve büyüme. Avrupa’nın gastronomi de dahil olmak üzere eşsiz ve çeşitli kültürel mirasının, giderek artan sayıda kültürel turisti çeken (Avrupa’yı ziyaret eden 10 turistten 4’ü) çekmesiyle, Avrupa’nın eşsiz ve çeşitli kültürel mirasının en yüksek seviyeye ulaştığı düşünülüyor. ).

Gastronomi, başka bir kültüre katılım ve kendi kimliğini güçlü bir şekilde hisseden insanlarla ve yerlerle ilişki içinde olma deneyimidir.
Avrupa Parlamentosu 2014 yılında, gastronomi ve yemek yapmanın giderek daha önemli bir sanatsal ve kültürel ifade biçimi ve turizmin temel bir unsuru haline geldiğini ve yiyecek ve gastronomi eğitim politikaları için çağrıda bulunduğunu yineledi. OECD (2014), varış yerinin çekiciliğinin, özgünlüğünün ve özgüllüğünün değerlendirilmesinde önemli olduğu düşünülen, varış yerinin gastronomi gibi somut olmayan unsurlarının giderek daha fazla değerlendiğini belirtmektedir. Hem varış yerleri hem de turizm operatörleri, turizmi çeşitlendirmek ve yerel, bölgesel ve ulusal ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için gastronominin öneminin farkındadır.

Avrupa Birliği kendi içinde, Avrupa’nın zengin kültür, tarih ve coğrafi çeşitliliğini korumakta ve teşvik etmekte, “omuzlarında tarihin ağırlığı ile” gıda etiketleri geliştirerek gıda geleneklerine büyük ölçüde yansımış durumda. Bununla birlikte, ileriye doğru atılmış büyük bir adım olsa da, tarifler ve pişirme / hazırlama teknikleri ele alınmaz ve korunmaları için kendi başlarına önemlidir. Bu önem, UNESCO tarafından, gastronomi ağının yaratıcı şehirleri ve bir dizi durumda bir ülkenin / bölgenin / topluluğun bir bütün olarak gastronomik önemi de dahil olmak üzere, maddi olmayan kültürel miras listesi aracılığıyla yinelenir (Akdeniz diyeti, Gastronomik yemek Fransız, Geleneksel Meksika mutfağı, bir dizi mutfak ürünü ve hazırlama tekniği (gözleme yapma ve paylaşma kültürü, Arapça kahve, Sakız sakız yetiştiriciliği) ile birlikte.

Bu bağlamda, Avrupa ve ötesindeki girişimlerin ve politikaların yanı sıra, Yeni Avrupa Kültür ve Yeni Çalışma Planı Gündemi’nin 2019-2022 (EC, 2018) AB programları tarafından desteklenen kültür ve miras projelerinin artırılmasını öngördüğü gerçeğinin üzerine inşa edilmesi Proje, geleneksel yemek tarifleri ve pişirme tekniklerinin toplanması ve sayısallaştırılması yoluyla Avrupa genelinde gastronomik kültürel mirasın korunmasında ve aynı zamanda çağdaş turizm tercihlerine, eğilimlerine ve gereksinimlerine cevap verecek şekilde adapte edilmesi, kültürel girişimciliği ve çağdaşlığı artırma yolunda farkındalık yaratmayı ve göstermeyi amaçlamaktadır. Mutfak sanatlarında yaratma, geçmişi günümüze ve geleceğe taşıyarak iş yaratma, gelir yaratma, turist ürünleri artışı ve kültürlerarası diyalog potansiyeli üzerine inşa etmek.

Proje genç işsizleri, mutfak sanatlarını ve kültürel miras öğrencilerini ve genç profesyonelleri ve ayrıca (girişimci) kültürel girişimcileri hedeflemektedir. Proje aynı zamanda bu alanlardaki kültürel organizasyonları, Üniversiteleri ve MEÖ kurumlarını, ayrıca politika yapıcılar, turistler ve bir bütün olarak toplumu hedeflemektedir.

Projenin entelektüel çıktıları, yerel, bölgesel, ulusal düzeylerde kaybedilecek belgesiz tariflerin dijital dokümantasyonunu ve dijital dokümantasyonunu, seçilen tariflerin uygulanmasına yönelik çevrimiçi eğitim materyallerinin üretilmesini ve bu gastronomik mirasa yatırım yapmanın ve yeni çizgiler yaratmanın yollarını içerir. turizm teklifi.

Avrupa kültürel kimliğinin sınırları aşması ve uluslararası girişimcilik potansiyeli ile birlikte yok olma riski taşıyan gastronomik kültürel miras fenomenini aşması nedeniyle projenin uluslararası alanda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kültürel girişimcilik, kültürel turizm sunumu ve büyümesi Avrupa çapında ve özellikle proje ülkelerinde güçlü gastronomik miras alanlarını temsil eder.